ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3D2N (MAY-JUN) 13,888.-
รหัสทัวร์
     HK HX-1/SSH
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3D2N (MAY-JUN) 13,888.-
สายการบิน
     Hong Kong Airlines
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง-สวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียง-MINERAL MUSEUM-ร้านบัวหิมะ-ร้านเยื่อไผ่ตลาดหล่อหวู เซินเจิ้น-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งถนนนาธานฮ่องกง
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 


วันแรก ฮ่องกง-สวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
05.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ W
สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.25 น.       เหิรฟ้าสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น.       เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK  ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินออกทาง EXIT B  พบกัน ณ จุดนัดพบ  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (รวมค่าเข้าแล้ว) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา  สัมผัสเครื่องเล่นใหม่ก่อนใครเพื่อนในโลก ! IRON MAN EXPERIENCE เปิดแล้วแห่งแรกในโลก ซึ่งเปิดให้บริการวันแรก 11 มกราคม 2560 ใหม่สด!! เมื่อเข้าไปในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ท่านจะพบกับโซนต่างๆ 5 โซน ได้แก่
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A.เป็นสไตล์คันทรี มีร้านขายของที่ระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล้ำจินตนาการกับโลกแห่งอนาคต มีเครื่องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจ
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเครื่องเล่นน่ารักๆ เหมาะกับเด็กๆ
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนนี้ต้องเน้นความตื่นเต้นผจญภัยไปในดินแดนลึกลับ เหมือนกำลังเข้าสู่ป่าอเมซอน
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้นถ่ายรูป และเครื่องเล่นเบาๆ
ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ “พลุไฟปราสาท” แสนสวยจนถึงเวลา 20.00 น.
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงแบบคูปอง 
ค่ำ                อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เที่ยวเล่นอย่างไม่สะดุด
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก
พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียง-MINERAL MUSEUM-ร้านบัวหิมะ-ร้านเยื่อไผ่ตลาดหล่อหวู
เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ทั้งคลองและอาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ที่ยังคงอยู่และมีการปรับปรุงบางส่วนของหมู่บ้านตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งนี้ท่านยังได้สัมผัสถึงความเนจีนแคะ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ แม้ว่าชาวแคะจะมีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวจีนแคะอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ MINERAL MUSEUM ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ หยก เครื่องส าอางสมุนไพรจีน ฯลฯ เลือกซื้อสัตว์น าโชคเผ่เย้า ซึ่งเชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ครีมไข่มุก นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคาร์บอนต้นไผ่ เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน  ผ้าเช็ดหน้า   ผ้าเช็ดตัวเครื่องใช้ในครัว เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์วัตกรรมสมัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาสุดประหยัด
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก แหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ตลาดหล่อหวู คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ไหว้หลวงพ่อแชกง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บ่าย              นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us 
ค่ำ                อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง 
00.35 น.     เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
02.35 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 
 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image