ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3D2N (JUN17) 12,999.-
รหัสทัวร์
     HK CX-15/Z
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3D2N (JUN17) 12,999.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 60 


 
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซินเจิ้น

  

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

06.30 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
 
10.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่วหลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)
 
  
 
ที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLETMALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL หรือระดับเดียวกัน

2 วันที่สอง เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่หลอหวู่พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่เช่นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นำท่านชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600ล้านหยวนสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งณใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้านด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น  มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สีเสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 หยวน)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

3 วันที่สาม จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่าหว่องไท่ซิน)เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีโดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ยนำท่านชมร้านยาสมุนไพรเป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกงให้ท่านได้ชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค 

  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆจากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา,เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPINGCOMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้

21.25 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX617

23.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image