ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3D2N (FEB-MAR) 16,900.-
รหัสทัวร์
     HK CX-24/HC
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3D2N (FEB-MAR) 16,900.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง –พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท- รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 มี.ค. 60 


วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท
04.00 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
โดยมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
06.40 น.       เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
10.25 น.       เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุด
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้นและลงนมัสการพระใหญ่ลันเตาโดยรถโค๊ชของอุทยาน โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที / ขา  จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นำท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านนมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน
– วัดเจ้าพ่อกวนอู
–Symphony of Light
เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง  จากนั้นนำท่านสักการะ  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด  ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่  แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสหน้า   จากนั้นนำท่านเดินทางไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งว่ากันว่าท่านเป็นเทพีแห่งท้องทะเล ที่วัดเทียนโห่ว (Tin Hua Temple) วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) ซึ่งเป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบเจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและ สร้างวัดTin Hau ขึ้นด้วยความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย จะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจุดธูปวนเพื่อปัดเป่าความโชคร้ายต่างๆให้หมดไป เหมาะสำหรับคนปีชงเพื่อมาแก้เคล็ดกัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง  วัดหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวัดที่แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วัดแห่งนี้สามารถขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลัทธิเต๋า, ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเป็น 1 ศาสนา 2 ลัทธิที่อยู่ในวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพันๆ ปี   วัดนี้สร้างอยู่บนเนินเขาตามหลักฮวงจุ้ย เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทำพิธีแก้ชงหรือฝากดวงชะตาที่วัดนี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอี๊ยะซึ่งคือเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมนุษย์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะครบทั้ง 60 องค์พร้อมปีเกิดกำกับไว้เพื่อความสะดวกกับผู้มาบูชา
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนำท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู  (Kuan Au Temple)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุกค่ำคืน   เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 
พักที่ Panda Hotel หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี  - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
เช้า               บริการอาหารเช
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินเต็มจำนวน   เพื่อสำรองที่นั่ง 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด ทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทตามเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image