ทัวร์ฮ่องกง 9 วัด 3D2N (NOV-MAR17) 16,900.-
รหัสทัวร์
     HK CX-2/TK
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง 9 วัด 3D2N (NOV-MAR17) 16,900.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง รีพลัสเบย์ วัดเทียวโห่ว วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน สำนักชีลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดปักไทโรงงานจิวเวอร์รี่ วัดหยู่นหยู่น ขึ้นกระเช้านองปิง 360 หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่ อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE
กำหนดการ
 
     วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 มี.ค. 60 
 
1 วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ เกาะฮ่องกง รีพลัสเบย์ วัดเทียวโห่ว

  

04:30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอินเคานเตอร์Mชั้น4ทางเข้าประตู5-6อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

06:30 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616

10:30น. ถึงสนามบินฮ่องกงChekLapKokเกาะลันเตาหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจุดนัดพบประตูทางออกนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมนฟอสเตอร์ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่อ่าวรีพลัสเบย์ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมริมหาดที่สิ่งหลายๆคนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้งให้ท่านได้ รับพลัง1ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม1รอบจะต่ออายุได้ถึง3ปีจากนั้นนำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดเทียนโห่วเพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยหรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้อง ชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 นำท่านเข้าที่พัก PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2 วันที่สอง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน สำนักชีลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดปักไทโรงงานจิวเวอร์รี่    

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปี ใหม่ นำท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมากวัดนี้มีอายุกว่าร้อยปีละได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดชีหลิน หรือ เรียกกันว่า สำนักนางชี สำนักชีแห่งนี้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่าง ประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจาก ท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร
จากนั้นนำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ(Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1873จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่วัดปักไทวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นที่เขตเชิงเชาประมาณ200ปีก่อนหน้านี้เพื่อยกย่องปักไทเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของลัทธิเต๋าซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของสวรรค์ฝ่ายเหนือหรือสุขขาวดีอัญมณีทางวัฒนธรรมแห่งนี้ประกอบด้วยงานไม้ปิดทองซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง(1644–1911)และดาบเหล็กสมัยราชวงศ์ซ่ง(960–1279)พร้อมยังมีมังกรแกะสลักตกแต่งหลังคาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมวัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองต่างๆ ในระหว่างงานเทศกาลซาลาเปายอดนิยมที่ทั้งแปลกและสุดขั้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ของเดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี

ค่ำ อิสระอาหารเย็น   

 นำท่านเข้าที่พัก PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3 วันที่สาม  วัดหยู่นหยู่น ขึ้นกระเช้านองปิง 360 หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่ อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE สนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ    

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นเดินทางสู่นำท่านไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนา ขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้าสร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้ หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านั่งกระเช้านองปิงชมวิว360องศาหน้าต่างเป็นกระจกใสที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ“พาโนราม่า”ในมุมกว้างถึง360กราบไหว้ขอพรพระใหญ่หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน(Tian Tan Buddha Statue)ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผาองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง(Ngong Ping Village)ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมายบริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจน จากนั้นนำทุกท่าน อิสระ ช้อปปิ้ง จุใจ ที่ City Gate Outlet เลือกซื้อสินค้า ราคาถูกมากมาย หลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Nike , Puma , Rayban , Levi’s 

  

***อาหารเที่ยงและอาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่กับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายใน CITY GATE ***ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง

21.25 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617  

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเที่ยวบิน

22.25 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709  

00.15 น.+ เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 15 กันยายน 2559  และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป  โดยประมาณ วันละ 60 HKD$ /ท่านลูกค้า / วัน  (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 180 เหรียญฮ่องกง)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน 
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เต็มจำนวน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
หมายเหตุ 
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image